Grup Novartis presenta la Memoria Anual de Sostenibilitat

El Grup Novartis presenta la seva Memória Anual de Sostenibilitat 2005, d’acord amb les Guies del Global Reporting Iniciative (GRI), que explica la seva inclusió entre les 100 empreses més sostenibles del món.
 
Barcelona, 28 de febrer de 2006 – El Grup Novartis ha presentat la seva Memória Anual de Sostenibilitat 2005 elaborada segons les guies dictades per la Global Reporting Iniciative (GRI) el que implica la presentació d’un triple compte de resultats: financers, ambientals i socials.
 
Novartis inclou, dintre d’aquest últim compte, una explicació específica sobre els resultats pel que fa a bon govern corporatiu, un assumpte que preocupa especialment a la companyia. Novartis és una de les poques companyies del sector que presenten la seva memória anual segons aquestes guies, creades per a avaluar i millorar la gestió ética i la responsabilitat social de les actuacions en tots els ámbits de la companyia.
 
El Global Reporting Iniciative (GRI) és un procés multi “ stakeholder i una institució independent la missió de la qual és desenvolupar i disseminar la sostenibilitat. GRI oferix unes pautes, d’ús voluntari, perqué les organitzacions divulguin sobre les dimensions económiques, mediambientals i socials de les seves activitats, productes i serveis. Aquestes pautes són precisament les quals ha seguit Novartis para elaborar la seva Memória Anual 2005.
 
El GRI va néixer en 1997 i és un centre oficial de col·laboració del programa de Nacions Unides Mediambiental de la Iniciativa Global Compact. Per a dissenyar les pautes utilitzades en la memória, incorpora la participació activa de representants de negocis, de la comptabilitat de la inversió, del medi ambient, dels drets humans, de la investigació i de la labor de les organitzacions de tot el món.
 
Els resultats reflectits en la Memória Anual de Sostenibilitat expliquen la inclusió per primera vegada de Novartis en el llistat Global 100 de les 100 empreses més sostenibles del món, presentat recentment en el Fórum Económic Mundial que va tenir lloc en Davos, Suíssa. Les 100 empreses són triades pel Innovest Strategic Value Advisors, que analitzen i investiguen el total de companyies de comerç públic de l’índex mundial MSCI (Morgan Stanley Cabdal Internacional) per a escollir els candidats.
 
L’análisi avalua les empreses que van tenir la millor capacitat de desenvolupament pel que fa als seus semblants, per a dirigir els riscos i oportunitats socials, de l’entorn i de govern que van tenir. Novartis ha rebut una alta qualificació per la seva demostrada sostenibilitat i excel·lent desenvolupament en temes de medi ambient, socials i de govern corporatiu. Si ja és destacable el fet de formar part de Global 100, ho és més encara si tenim en compte que només tres companyies farmacéutiques més estan incloses en aquest índex.
 
Memória de sostenibilitat
 
Els resultats de Novartis en els tres camps que es reflecteixen en el GRI són molt positius. Tal com explica el Dr. Daniel Vasella, existeixen tres tendéncies fonamentals que estan fent que augmenti la demanda per a serveis sanitaris i fármacs, a saber: 


  1. L’envelliment de la població mundial, així com el lógic augment de la incidéncia i la prevalença de les malalties segons augmenta l’edat mitja de la població.

  2. La successió de descobriments i desenvolupament tecnológic, que subjeuen a la creacción de productes farmacológicos innovadors.

  3. El rápid creixement económic que es dóna en paísos com Xina, Índia i Rússia, que implica millores en la cura de la salut públic. 

Una de les característiques diferencials de Novartis, recollida en la memória de sostenibilitat, és l’esforç realitzat per a aplicar polítiques de bon govern corporatiu, que conta ja amb una tradició important en la companyia. Novartis manté un diáleg actiu amb els diferents grups d’interés (stakeholders) i amb el públic en general. L’exemple més clar de la interrelació entre l’estratégia de negoci i les polítiques de govern corporatiu és el compromís que manté la companyia amb la iniciativa de l’Organització de les Nacions Unides (ONU) Global Compact, que anima a les empreses a adherir-se i donar suport una série de valors en l’área dels drets humans, mitjos ambient, polítiques laborals i mesures per a combatre la corrupció.
 
Novartis va abraçar el Global Compact abans que cap altra companyia farmacéutica i, tal com es recull en l’apartat referit al govern corporatiu de la memória de sostenibilitat, el Global Compact ha reconegut el pioner d’aquesta adhesió. Així, en 2005 el Secretari General de l’ONU, Kofi Annan, va nomenar al Professor Klaus Leisinger, President de la Fundació Novartis para el Desenvolupament Sostenible, com Assessor Especial per al Global Compact. Altre fet destacable en aquest apartat durant l’any 2005 va ser el Premi ˜d’ética en els Negocis’ atorgat per la Xarxa Alemanya d’ética Empresarial (DNWE) a Novartis pel compromís de la companyia amb el Global Compact.
 
Novartis avalua en la memória de sostenibilitat diferents parámetres sobre bon govern corporatiu i establix unes metes per a 2006. Entre els parámetres avaluats destaquen: l’adheréncia a Global Compact, les práctiques netes de mercat, les condicions laborals, la seguretat dels productes, la bioética, el respecte als drets humans, la transparéncia a l’hora de donar les dades i l’accessos a medicaments, entre uns altres.
 
El compromís amb els pacients ocupa un bon espai dintre de la secció ˜bon govern corporatiu’ de la memória de sostenibilitat. Dintre d’aixó, destaquen els projectes d’accés a fármacs dels quals es beneficien directament els pacient. En la memória es pot llegir per exemple com s’ha continuat amb la donació de fármacs per a la lepra a nivell mundial per a aconseguir l’objectiu d’arribar a tots els pacients per a 2010, iniciativa que es porta a terme en col·laboració amb l’ONU, o la donació de medicaments per a la tuberculosi.
 
En aquest sentit, és de destacar que Novartis está desenvolupant iniciatives específiques per a millorar l’eficiéncia de l’energia i reduir les emissions de CO2 , entre uns altres. Per a aconseguir aquests resultats Novartis considera que és imprescindible que s’involucrin tots els associats de manera plena. Equilibrar els interessos del negoci, les consideracions respecte a la seguretat i les preocupacions ambientals en un context global és un procés complex que requereix prendre moltes decisions diferents cada dia, es pot llegir en la memória.
 
No obstant aixó Novartis té un departament dedicat a aixó, el denominat ˜Salut, Seguretat i Ambient (HSE, de les seves sigles en anglés) i que lluita per promoure la conscienciació entre els associats a tots els nivells, a més de definir polítiques, establir estándards, donar suport les diferents implementacions i verificar el compliment de les normes.
 
Un altre aspecte destacable de la memória de sostenibilitat es refereix a la relació de Novartis amb els seus proveídors externs. Durant 2005, Novartis va revisar les activitats referides al medioambiente, la salut i la seguretat de més de 30.0000 proveídors externs les vendes anuals dels quals a Novartis excedien els 10.000 dólars. A aquests proveídors, la companyia farmacéutica els va demanar mantenir uns valors mediambientals i socials equiparables als propis de Novartis. 
 

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This