II Jornada de Interculturalitat i Salut de NOVARTIS

Sota el lema ˜acostant visions, compartint experiéncies’, s’ha celebrat a Badalona la II Jornada d’Interculturalitat i Salut amb l’objectiu de contribuir a l’análisi i reflexió sobre l’atenció de la salut, incorporant les visions i opinions dels col¢lectius immigrants.
 
Una major educació i formació, claus per a superar les barreres en la comunicació i l’aíllament social i cultural de la població immigrant atesa en els serveis de salut.


  • Més de 200 persones han assistit a aquesta Jornada, en la qual han participat representants de col¢lectius d’immigrants del Senegal, Pakinstán, Romania, el Marroc, Xina i El Salvador.
     

  • Donat l’éxit d’aquesta trobada, se celebraran unes terceres Jornades a Granollers amb l’objectiu de canalitzar les accions de millora necessáries per a facilitar la comunicació i atenció a aquests pacients


Badalona, 16 de març de 2006. El personal sanitari s’ha d’adaptar en els próxims anys a l’augment notable de la població immigrant procedent d’altres cultures. Amb l’objectiu d’oferir la millor atenció a aquesta població, els professionals sanitaris han de superar cada dia les dificultats derivades que comporta la comunicació amb aquests pacients. Uns pacients que amb freqüéncia no dominen l’idioma o tenen visions diferents respecte a la població autóctona a l’hora d’afrontar la malaltia.
 
Per aixó i amb el propósit de contribuir a l’análisi i reflexió sobre l’atenció de la salut, incorporant les visions i opinions dels col¢lectius immigrants, s’ha celebrat a Badalona la II Jornada d’Interculturalitat i Salut, sota el lema ˜acostant visions, compartint experiéncies’.
 
Més de 200 persones van assistir a la Jornada, organitzada per Badalona Serveis Assistencials (BSA), l’Ajuntament de Badalona, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, el Servei Catalá de la Salut, l’Institut Catalá de la Salut, la Diputació de Barcelona, la Fundació Hospital de l’Esperit Sant i el Centre UNESCO de Catalunya / UNESCOCAT, amb el patrocini de Novartis Farmacéutica i Stada.
 
La inauguració de la Jornada va córrer a cárrec de l’alcaldessa de Badalona, Maite Arqué, la presidenta delegada de l’Área d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona, Imma Moraleda, i la Gerent de Badalona Serveis Assistencials (BSA), M. Ángels Cabezas.
 
Barreres en la comunicació i marginació sócio-cultural

  
El Dr. Miquel Nolla Sales, coordinador del Comité Científic de la Jornada i Cap del Servei d’Urgéncies de l’Hospital de’l Esperit Sant assenyala que els experts reunits van establir com a principals barreres la comunicació verbal, escrita, gesticular i cultural, i van insistir en la necessitat d’actuar sobre la formació, els temps, així com en els instruments de comunicació per a millorar aquest aspecte.
 
Respecte a l’aíllament o marginació sócio-cultural, un major esforç educatiu és clau per a corregir aquesta situació. Aquestes accions de millora han de ser coordinades per mitjá de xarxes especialitzades en aquest tema. Jornades com aquestes poden canalitzar aquests projectes. A aquest efecte s’ha proposat l’organització d’unes terceres Jornades a Granollers, subratlla el Dr. Nolla.
 
Noves visions de salut
 
Entendre als pacients immigrats i ser entesos per ells són dos dels grans reptes que s’afronten en les consultes dels professionals de la salut que, diáriament, atenen a persones procedents d’altres cultures. Per aixó, el comité organitzador de la jornada ha considerat imprescindible contar amb la participació dels col¢lectius immigrants. En aquest sentit, cal destacar la celebració de la taula rodona Noves visions de salut, que ha comptat amb la participació de representants destacats d’aquests col¢lectius.
 
Moderada per Salwa El Gharbi, membre de la Divisió de Drets Humans i Diversitat Cultural del Centre UNESCO de Catalunya / UNESCOCAT, a la taula van participar representants de Senegal, Pakinstán, Romania, El Marroc, Xina i El Salvador.
 
Segons explica Salwa El Gharbi, a la taula rodona es van posar en relleu les diferéncies existents entre els sistemes de salut dels paísos d’origen dels immigrants. Especial esment mereix en aquest aspecte la Xina, ja que el concepte de salut és totalment diferent a l’espanyol, caracteritzant-se els seus ciutadans per ser autosuficients, el que es reflecteix és una preséncia gairebé nul¢la d’aquests en els serveis de salut de l’estat espanyol, destaca aquesta experta.
 
Per altra banda, cal tenir en compte que la majoria dels immigrants procedeixen d’una societat tradicional, en la qual s’estableix un vincle directe entre la família i el seu metge, mantenint una relació contínua al llarg del temps. D’aquí, la dificultat de molts en adaptar-se al sistema de salut espanyol, donada la pérdua de confiança que senten a l’haver d’enfrontar-se a professionals sanitaris ˜desconeguts’, puntualitza Salwa El Gharbi.
 
Com a conclusió, els participants van realitzar una crida indirecta als serveis de salut perqué atenguin la realitat que envolta a cada persona. La mediació cultural podria constituir, en aquest sentit, un factor positiu, ja que el problema en la comunicació no consisteix només en l’idioma, sinó en la transmissió de les idees, conclou Salwa El Gharbi.
 
En definitiva, aquesta jornada ha facilitat el treball, intercanvi d’experiéncies i propostes de solucions per a millorar la comunicació entre els professionals sanitaris i els nous usuaris, resumeix el Dr. Nolla.

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This