Resultats de Gas Natural en l’exercici 2005

El benefici net de GAS NATURAL va arribar els 749,2 milions d’euros en l’exercici 2005, amb un creixement del 16,7%, en relació amb l’exercici anterior.
 
L’import net de la xifra de negocis va ascendir a 8.526,6 milions d’euros, en 2005, xifra superior en un 36,1% a la de l’exercici 2004, a causa del increment de l’activitat en general i especialment al creixement del subministrament de gas, com a conseqüéncia dels majors consums i de l’entorn de preus alts del gas natural. A més, l’augment de l’activitat d’electricitat a Espanya i l’impuls de l’activitat a Llatinoamérica van contribuir també a aquest creixement.
 
El ebitda de GAS NATURAL en l’exercici 2005 va arribar els 1.518,8 milions d’euros, amb un augment del 13,7% respecte al de l’any anterior. L’activitat de distribució de gas en el seu conjunt (Espanya, Llatinoamérica i Itália) va representar el 73,9%, mentre que el de la distribució de gas a Espanya va concentrar el 51,2% del ebitda total. El ebitda de les activitats d’electricitat a Espanya va representar el 5,9% del total.
 
La despesa financera de GAS NATURAL en 2005 va anar de 221,2 milions d’euros, enfront dels 153,6 milions d’euros en 2004, a causa del major cost per l’augment del deute financer neta, fonamentalment per les adquisicions realitzades en el segon semestre de l’exercici anterior (participacions addicionals en CEG i CEG Riu, Grup Smedigas, Grup Nettis i companyies eóliques) i l’adquisició en el mes d’abril de 2005 de DERSA, així com la incorporació del seu deute a la del Grup.
 
Les inversions de GAS NATURAL en 2005 van ascendir a 1.483,7 milions d’euros, de les quals 1.125,4 milions d’euros corresponen a inversió material, que va créixer un 18,9%, fonamentalment pel decidit avanç en els plans de generació eléctrica de la companyia a Espanya, a través de cicles combinats, i al continu desenvolupament de l’activitat de distribució de gas.
 
Dividend de 376,1 milions d’euros en 2005. El Consell d’Administració de GAS NATURAL té previst proposar a la Junta General Ordinária d’Accionistes augmentar un 18,3% el dividend, i abonar un total de 0,84 euros bruts per acció a cárrec dels resultats de l’Exercici 2005, dels quals 0,31 euros van ser pagats ja al gener d’aquest any.
 
El dividend complementari previst per GAS NATURAL és, per tant, de 0,53 euros per acció, d’acord amb el nombre total d’accions actualment en circulació, i es pagará en el mes de juliol. Aquest import suposa un increment del 20,5% sobre el pagat al juliol de 2005.
 
Aquesta previsió suposa destinar un import total de 376,1 milions d’euros al repartiment de dividends. Així mateix, aquest dividend suposa una rendibilitat del 3,55%, prenent com referencia una cotització del valor a 23,66 euros, corresponent al tancament del passat dia 31 de desembre de 2005.
 
Distribució Espanya
 
El ebitda de l’activitat de distribució de gas a Espanya es va situar en 777,8 milions d’euros, un 7,7% més que en l’exercici 2004, en línia amb l’augment de la remuneració regulada per a l’exercici 2005.
 
Les vendes de l’activitat regulada de gas a Espanya, que agrupa la distribució i comercialització de gas a tarifa i els serveis d’accés de tercers a la xarxa (ATR), van ascendir a 254.774 GWh, un 11,3% més que l’any anterior.
 
Els serveis de distribució per a l’accés de tercers a la xarxa (ATR) es van incrementar un 14,7% i van arribar els 203.653 GWh, dels quals 93.327 GWh corresponen a serveis realitzats per a tercers i la resta, 110.326 GWh, per a GAS NATURAL, com principal operador també en el mercat liberalitzat.
 
La xarxa de distribució es va incrementar en prop de 2.100 quilómetres durant l’any 2005, i va arribar els 39.611 quilómetres a 31 de desembre, el que suposa un creixement interanual del 5,5%. A 31 de desembre de 2005, la xifra de clients de distribució de gas a Espanya era de 5.134.000, un 6,8% més, amb un increment de 325.000 en l’exercici.
 
Distribució a Llatinoamérica
 
El ebitda de la distribució de gas a Llatinoamérica (Argentina, Brasil, Colómbia i Méxic) va anar de 316,7 milions d’euros, un 39% més.
 
Les vendes de l’activitat de gas a Llatinoamérica, que agrupa les vendes de gas i els serveis d’accés de tercers a la xarxa (ATR), van ascendir a 165.408 GWh, un 6,5% superiors a les de 2004. Per paísos, van destacar els increments de Brasil i Colómbia, un 16,2% i 14,9% respectivament, i, per mercats, les vendes de gas per a automoció en els quatre paísos, amb un increment global del 16,6%.
 
La xarxa de distribució es va incrementar en 2.643 quilómetres en 2005, i va arribar els 56.763 quilómetres a 31 de desembre, amb un creixement interanual del 4,9%. La xifra de clients de distribució de gas a Llatinoamérica va arribar els 4.757.000, a 31 de desembre de 2005, amb un creixement interanual de 253.000 clients de distribució.
 

ASÓCIATE

Encuentra el entorno, los profesionales, los conocimientos, las experiencias, servicios, proyectos e iniciativas más apropiados para afrontar con éxito tu carrera y favorecer el desarrollo y el crecimiento de tu negocio.

Socios corporativos

 

Contacta con nosotros:

 

900 67 00 97

aed@asociaciondedirectivos.org

Cataluña  |  Madrid  |  Comunidad Valenciana

Andalucía  |  Galicia  |  Canarias

Share This